شرکت ارتباط رايانه جلفا - جلفا نت شاهين شهر

آدرس شرکت: اصفهان-شاهين شهر- خيابان فرخی جنب مسجد قائم مجتمع قائم طبقه اول 

تلفن تماس: 45279940-031